Regulamin

REGULAMIN NETcollege


&1

 1. NETcollege spółka z o.o. jest internetową filią szkoły Centrum Przygotowań do Egzaminów Cambridge z siedzibą w Łodzi ul. Joanny 13 , 93-404 Łódź , NIP 7292748825, REGON 524553621 telefon (+48) 607 9934 66, adres mailowy biuro@netcollege.pl, numer konta 53 1050 1461 1000 0090 8210 9845 ING Bank Śląski.
 2. Uczeń rozpoczynający naukę w NETcollege przygotowuje słuchawki, mikrofon oraz zabezpiecza podłączenie do Internetu. Zajęcia odbywają sie na platformie e-learningowej pod adresem www.school.netcollege.pl. Uczeń otrzymuje dane do logowania. Kontakt ze szkołą odbywa sie poprzez komunikator Skype lub drogą mailową pod adresem biuro@netcollege.pl.
 3. Zajęcia dobierane są po wstępnej analizie potrzeb ucznia i poziomu języka. Uczeń wypełnia specjalny formularz oraz pisze PLACEMENT TEST. Szkoła przedstawia wynik i proponuje odpowiednie zajęcia. Bezpośredni nadzór nad wyborem poziomu prowadzi metodyk szkoły.
 4. Uczeń wybiera dostępne w szkole terminy zajęć, częstotliwość spotkań oraz rodzaj lekcji.
 5. Opłatę za lekcje w NETcollege uiszcza się poprzez wirtualny sekretariat Active Now, gdzie uczeń może znaleźć rejestr swoich lekcji oraz bezpośredni link do płatności.

&2

 1. Jeżeli z powodów niezależnych od lektora bądź ucznia (przerwa w dostawie Internetu/ prądu, choroba) lekcja nie może odbyć się we wcześniej wyznaczonym terminie, zostanie ona przeniesiona za zgodą obu stron na inny termin.
 2. Jeżeli lekcja nie odbędzie się z winy NETcollege a o powodach odwołania lekcji szkoła nie powiadomi ucznia najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem lekcji i nie ustali, za zgodą ucznia, nowego terminu, uczeń może wystąpić o zwrot opłaty za lekcję, o ile nie zostanie ustalony nowy termin lekcji. Opłata za lekcję zostanie przesłana na numer konta ucznia w ciągu 24 godzin.
 3. Spóźnienie Klienta / Nieusprawiedliwiona nieobecność – czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć. Jeżeli uczeń nie pojawi się w ciągu piętnastu minut po umówionej godzinie, sesję uznaje się za przeprowadzoną. W przypadku opuszczenia lekcji bez uprzedniego kontaktu z lektorem, uczeń ponosi koszty tej lekcji.
 4. Uczeń może odwołać zajęcia powiadamiając nauczyciela lub szkołę poprzez komunikator Skype lub na adres mailowy biuro@netcollege.pl najpóźniej 2 godziny przed terminem lekcji. Nieobecności zgłaszane w czasie krótszym niż 2 godziny przed lekcją będą skutkowały naliczeniem płatności za lekcję.
 5. W uzasadnionych przypadkach uczeń ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Wszelkie reklamacje oraz uwagi należy zgłaszać do Biura telefonicznie (nr 607 9934 66) lub na adres email (biuro@netcollege.pl).
 7. Każdy uczeń szkoły NETcollege ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie nauki w NETcollege jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. NETcollege jest Administratorem Danych Osobowych. Dane ucznia wykorzystywane będą tylko w celach administracyjnych szkoły i do realizacji zamówienia.